Referat og formandens beretning

Referat

EFERAT FRA GENERALFORSAMLING I LUSTRUP-DAMHUS BEBOERFORENING

TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2019

 

1. Valg af dirigent: Peter Witt blev valgt uden bemærkninger. Konstaterede, at general-forsamlingen er varslet rettidigt.

 

2. Formandens beretning – se nederst.

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved formand Michael Christiansen: Bemærk-ning til udgifterne til gas og vand: Da disse er acontobeløb, afspejler det tidligere for-brug og forhåbentligt vil det udlignes senere hen. Der er indkøbt en klimadør til red-skabsrummet og to nye komfurer, hvilket har været nødvendigt. Overskud i selve be-boerforeningen lå på ca. 40.000. Forsamlingshusets underskud er på 80.638 og idræts-foreningens overskud på ca. 17.000. Det samlede underskud er på godt 23.000. Der er 108 betalende medlemmer/husstande. Godkendt uden bemærkninger.

 

4. Indkomne forslag

 

Beboerhuset: Michael fremlagde processen for arbejdet med beboerhuset, som har været forelagt Økonomiudvalget to år i træk, men desværre ikke opnået støtte. I slutningen af 2018 modtog arbejdsgruppen dog henvendelse fra ”Børn og Kultur” om, at Byrådet havde valgt at lade projektet indgå i en ny anlægspulje til budgetforhandlingerne i 2019. En revideret ansøgning er derfor sendt til ”Børn og Kultur”hvor vi ansøger om det det halve af 3.850.000 kr.. Vi er samtidig i dialog med Ann Caroline Hansen, landdistriktskonsulent og fundraiser. Hun vil gerne mødes med os og være behjælpelig med spørgsmål ved evt. ansøgning om midler til landistriktspuljen. Spørgsmål fra Peter Witt: Er der stadig forbud mod at bygge træhuse i lokalområdet – og hvis, hvordan harmonerer det med, at vi planlægger at bygge i træ. Gregers er opmærksom på dette.

 

Lokalrådene: Lulu fremlagde Lokalrådets arbejde i 2018, som omfattede støtte af involvering en række lokale aktiviteter som: Aktivitets- og kulturhuset Lu-strup/Damhus, Ribelundplanen; aktiviteter i Vedels anlæg, Fjernbetjent Borger-service, Belysning af Haulundvej (afslået), Etablering af spisehus på legepladsen på Brorsonsvej, Overgangen til kirkegården ved Ribe Byferie, Ribe Jernindustri, Forsjænnelse af området bag Bostons gård, Minimering af rågeplagen i indre by. Lokalrådet har endvidere stor fokus trafiksikkerheden i vores område og ind mod Ribe by og ikke mindst rundt i byen.

 

Fællesjord: Michael orienterede om beslutningen fra sidste års generalforsam-ling, om at skrive til William Klockman, at når de engang sælger og fraflytter de-res ejendom, skal fællesjorden nær deres matrikel reetableres som den var, før han begyndte at plante på den. Bestyrelsen har skrevet men endnu ikke fået re-spons fra ham.

 

5. Budgetforslag – herunder fastsættelse af kontingenter:

Vi håber at få vendt underskuddet i 2018 til et overskud på omkring 6.000 i 2019.

 

Forslag om at gøre fællesspisningen til et arrangement kun for medlemmer. Vi skal endvidere gøre mere opmærksom på de goder, der følger med et medlemsskab. Kon-tingentstørrelsen bibeholdes. Budgettet godkendt uden bemærkninger. Stor tak til kas-sereren!

 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter:

 

På valg: Suppleant Tina Christensen og Kaja Ravn Kjældgård er på valg og ønsker gen-valg. Michael Christiansen, Pia Tønning og Ron Snoeijink er på valg. Alle ønskede gen-valg, medmindre andre stod på spring. Alle blev genvalgt, så bestyrelsen består nu af: Michael Christiansen, Lulu Hjarnø, Sanne Ekelund Welinder, Bo Løhndorf, Ron Snoei-jink og Pia Tønning. Kaja Ravn Kjældgård og Tina Christensen som suppleanter.

 

7. Valg af revisorer: Mette Lønne og Lasse Hemmingsen genvalgtes begge.

 

8. Eventuelt:

 

Vi skal huske at notere, hver gang vi anvender forsamlingshuset. Der gives til-skud fra kommunen for hver gang huset anvendes.

Ida: Er blevet spurgt, om man må hænge noget op på informationsstanderen. Hun sagde nej, da den kun skal bruges til noget, der er lokalt.

Opfordring: Vigtigt at få nyheder ud til alle. Vi skal overveje, hvordan vi kan nå ud til flere.

Ida: Er der kommet styr på rengøringen? Pia: Ja, har afholdt møde med rengø-ringsdamen.

Peter Witt: Kogræsserlauget er åbent for tilmeldinger. Der vil blive lavet arran-gementer på fællesjorden, hvor dyrene går sommeren igennem. De kommer først i juni og slagtes midt i oktober. Der er generalforsamling torsdag næste uge – alle er velkomne, også selvom man ikke er interesseret i at få en kødandel.

Formandens beretning

 

 Formandens beretning:

Årets arrangementer

Vi har I årets løb afholdt flere arrangementer til gavn for både beboerne, foreningens økonomi og kendskab til området.

De traditionelle arrangementer er blevet afviklet, og en del nye er kommet til - Crossløb er vist på vej til at blive en tilbagevendende begivenhed, Ligesom Luksusloppemarked, Fællesspisning og Temafester er på programmet og det er ikke dem alle, der er gang i en hel masse, Dejligt at så mange byder ind med at arrangerer og skaber oplevelser for alle de der deltager og det er til stor gavn når vi skal søge tilskud hos Esbjerg Kommune, hvilket vi igen vil gøre når tid er, så vi kan få flere redskaber, bedre faciliteter eller hvad det nu er muligt at søge tilskud til - som vi mangler.

Derudover bidrager aktiviteterne alle i stører eller mindre grad til foreningens økonomi og det gode sammenhold.

Dejligt at så mange af de der er flyttet til de senere år også byder ind og deltager en masse aktiviteter, ligesom en del allerede er involveret forskellige udvalg.

Igen skal der her lyde en opfordring til at byde ind hvis man sidder og brænder inde med en god ide. Vi har et aktivitetsudvalg bestående af Ruth, Helen og Ida tag fat i dem, de vil helt sikkert gerne høre om det.

Sportsfesten var igen i år en succes, Med stor opbakning fra de lokale og et velafviklet Lustrupløb med deltagelse af mange der ikke er herfra, det er flot at vi kan trække så mange til at deltage i løbet fredag aften stor ros til dem der får det til at ske og tak til dem udefra der er til at få det afviklet, der er en masse sjove og nye aktiviteter i løbet af weekenden for alle størrelser, Festen lørdag aften er et tilløbsstykke som sædvanlig, hvor det rundhåndet blev skænket ud af både øl og det der stærkere og godt vi har styr på diverse fjernlagre når der er stører efterspørgsel en forventetJ

Dejligt at så mange deltager I sportsfesten, også med al det praktiske omkring afvikling af arrangementer og aktiviteter i løbet af weekenden.

Jeg er sikker på at de er klar med en festlig weekend til august 2019.

 

 

 

Idrætsafdelingen.

Der er rigtig godt gang i idrætsafdelingen, der er stort set altid mulighed for at komme ud og røre sig i Lustrup og Damhus.

På Idrætsområdet har der været godt gang i masser af aktiviteter det er supergodt at vi har en masse personer der ligger kræfter i at holde dette i gang hvad enten det er puls styrke, lørdagsløbeture, zumba, gymnastik og lokale cykelture er det også blevet til, det ser ud til at det der med at cykle i gult griber lidt om sigJ

Der er flere gange hver uge i en masse i forsamlingshuset og i området omkring os, det er med til at skabe det lokale sammenhold, som alle kan blive en del af ved blot at melde sig til.

Lokalråd

I Esbjerg Kommune er der nedsat en række lokalråd til at varetage lokalområdernes interesser. Beboerforeningen er en del af lokalråd Ribe-midt. Det er Lulu der repræsenteret beboerforeningen der, Der er en masse spændende projekter som Lulu vil fortælle om senere. Lokalrådet giver foreningerne mulighed for at fremføre deres ønsker og planer for Esbjerg Kommune og de relevante udvalg primært Økonomiudvalg samt Vej og Park en gang årligt. Og for vores vedkommende er børn og unge udvalget pludselig blevet et interessant område. Det er for at tilsikre at vi også har er blevet hørt når der tages beslutninger i byrådet der vedrører vores lokalområde.

Det er blandt andet derigennem vi har adgang til at søge om hjælp til de opgaver vi har omkring vedligehold af forsamlingshuset hvor landsbypedellerne har været til stor hjælp med forskellige opgaver rundt omkring og i huset.

 

 

 

 

Cykelstien

Cykelstien er til glæde for hele området, både I forhold til det den egentlig var tiltænkt, nemlig alle skolebørn, men også alle mulige andre aktiviteter, VI har dog lidt udfordringer omkring belysning som vi er i dialog med Esbjerg kommune omkring, de har langt om længe erkendt at der er en fejl i de monterede lygter og overvejer lige nu hvilken løsning der er et alternativ til det nuværende, og vi holde dem naturligvis i skak så vi næste vinter kan forvente et rimeligt lys på stien.

Vi arbejder i bestyrelse på at få etableret en mere permanent og korrekt belysning på stykket fra Lustrupvej og op til hvor den egentlige cykelsti begynder. Lige bagved Hans hvor lokalbelysningen stoppper.

 

Fællesjord og Stier.

Vi har en masse skønne steder og stier i området, de bliver heldigvis brugt flittigt af både 2 og firbenede der herfra skal lyde en stor opfordring til at bruge dem, der er borde og bænke sat op, så man kan sidde og nyde de steder, de er med til at gøre området unikt, HUSK at bruge dem så de også er her om 5-10-15 år og kan være med til at forskønne området når der kommer familier der skal bosættes i nærheden af Esbjerg i takt med at der opstår flere og flere arbejdspladser der, og vi skal vise hvad det er der gør at de skal vælge at bosætte sig her i stedet for på Nørremarken eller i Bramming eller Varde.

Det er i vores alles interesse så vi også fremover kan være et attraktivt område at flytte til, så der er købere til vores huse, hvis vi af den ene eller anden grund vælger at flytte, det er blandt andet vores skønne naturområder hvor man frit kan færdes til fods eller hests, gå tur med hunden eller på cykel.

Der er en fornøjelse at se den store opbakning til gåture i området som Michael arrangerer. Det giver mulighed for at lære området at kende for dem der lige er flyttet hertil, og for dem der har lyst til en gåtur giver det mulighed for at lære de nye at kende, det er win win for alle parter

 

 

Forsamlingshuset.

Vi har indkøbt et par nye komfurer og en ny dør i mellem redskabsrummet og salen, begge dele noget vi vil kunne tage med og bruge i et eventuelt nyt forsamlingshus, men vi er nødt til at holde et vist niveau hvis vi fortsat skal leje huset ud.

Vi er i gang med at lave en facebookside der alene henvender sig til brugere og de der er interesseret i vores forsamlingshus, der vil være mulighed for at indhente oplysninger om faciliteter, priser, lejevilkår. der vil være en kalender tilknyttet så alle kan se hvornår der er ledigt og alt det der er interessant for dem der ønsker at leje det, eller bare orientere sig om mulighederne

Vi vil over tid gå fra offline til online omkring udlejning af forsamlingshuset, så kan evt. Lejere søge info priser regler og muligheder der, ligesom

 

 

Tak til

Jeg vil til slut takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Der bliver arbejdet hårdt for at skabe nye muligheder for alle i lokalområdet og bibeholde et aktivt lokalsamfund. Den nuværende bestyrelse er en rigtig god sammensætning der er et godt klima og samarbejdet flyder på tværs af ansvarsområder, det er en fornøjelse at være formand når det er som her.

Der skal også lyde en meget stor tak til alle dem der har været involveret og ydet en indsats på alle andre områder i foreningen

Uden Jeres indsats og store engagement var der rigtig mange ting, der aldrig ville blive en realitet og som aldrig ville blive gennemført. Tusind tak for hjælpen. Vi håber at i alle vil give en hånd i året der kommer, vi får brug for det.